ԲԴԽ-13-Ո-48 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30.01.2023

                                                                                       Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

                                         ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ

                                                     2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

         Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18.2-րդ կետը, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ ԲԴԽ-25-Ո-58 որոշման 1-ին հավելվածի 4-րդ բաժնի 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի  94-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                      Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

          1. Հաստատել քրեական, քաղաքացիական, սնանկության և վարչական գործերով 2023 թվականի դատական պրակտիկայի ուսումնասիրման և ամփոփման ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի:

          2. Հանձնարարել Դատական դեպարտամենտի ղեկավարին՝ սահմանել 2023 թվականի դատական պրակտիկայի ուսումնասիրման և ամփոփման իրականացման կարգը և ժամանակացույցը:

          3  Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը իրավասու ստորաբաժանման կողմից դատական պրակտիկայի ամփոփման Բարձրագույն դատական խորհրդի զեկույցի նախագիծը ստանալուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում այն ներկայացնում է Բարձրագույն դատական խորհրդի քննարկմանը:

          4. Սույն որոշման իմաստով ուսումնասիրության են ենթակա 2022 թվականի ընթացքում ավարտված, դատարանի արխիվ հանձնված և արխիվացման ենթակա դատական գործերը:

          5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման հաջորդող օրվանից:

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

          

                                                                                                Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

            2023թ. հունվարի 30

                      ք. Երևան  

 

    

 

        

                                                                                                                                                                    Հավելված

                                                                                                                                                                     Բարձրագույն դատական խորհրդի

                                                                                                                                                                     2023թ. հունվարի 30-ի թիվ

                                                                                                                                                                      ԲԴԽ-13-Ո-48 որոշման

 

 

                                                                                    2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐ

                                          ՔՐԵԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ, ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ

                                                  ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ

 

Հ/Հ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ԸՍՏ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ

Հ/Հ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

1.

 

 

 

 

 

    Քրեաիրավական ոլորտ

1․

Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների կողմից դատական քննության ողջամիտ ժամկետների պահպանման և միևնույն փաստական հանգամանքներով քննված (վարույթ ընդունված) գործերի պրակտիկա

2․

Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների կողմից եզրափակիչ դատական ակտերը գործով կողմերին ուղարկելու օրենքով սահմանված ժամկետների պահպանման պրակտիկա  

3․

Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից կիրառված խափանման միջոցի որոշման քաղվածքի տրամադրման պրակտիկա

4․

Օրինական ուժ ստացած դատավճիռների կատարման պրակտիկա

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Քաղաքացիաիրավական ոլորտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1․

Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների կողմից քաղաքացիական գործերով եզրափակիչ դատական ակտերը գործով կողմերին ուղարկելու օրենքով սահմանված ժամկետների պահպանման պրակտիկա

2․

Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների կողմից դատական քննության ողջամիտ ժամկետների պահպանման և միևնույն փաստական հանգամանքներով քննված (վարույթ ընդունված) գործերի պրակտիկա

3․

Առանձին աշխատանքային վեճերով դատական գործերի քննության պրակտիկա

4․

Նախկինում մերժված միջնորդությունը նույն հիմքով ներկայացվելու դեպքում չքննարկվելու կանոնների կիրառման պրակտիկա (որոշման կայացում/դատական ակտի կայացումից ձեռնպահ մնալով գրավոր տեղեկացում)

5․

Օտարերկրյա դատական ակտերը ճանաչելու և կատարման թույլատրելու վերաբերյալ դիմումներով գործերի վարույթի վերաբերյալ պարտապանին ծանուցելու, պատշաճ ծանուցման ապահովման ընթացակարգերը պահպանելու պրակտիկա

6․

Սնանկության գործերով դիմումների ընդունման ժամկետների և գործերի քննության ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանման պրակտիկա

7․

Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո նրա կողմից աշխատանքային իրավահարաբերության արդյունքում ձեռքբերվող աշխատավարձի վրա բռնագանձում տարածելու վերաբերյալ իրավական ակտերի մեկնաբանման և կիրառման պրակտիկա

8․

Պարտապանի կողմից սեփական սնանկությունը ճանաչելու վերաբերյալ դիմումները վարույթ ընդունելու և սնանկ ճանաչելու հարցերի կապակցությամբ ՀՀ սնանկության դատարանում համապատասխան իրավական ակտերի մեկնաբանման և կիրառման պրակտիկա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարչաիրավական ոլորտ

 

1․

ՀՀ վարչական դատարաններում գործերի քննության ողջամիտ ժամկետների պահպանման և միևնույն փաստական հանգամանքներով քննված (վարույթ ընդունված) գործերի պրակտիկա

2․

Հայցադիմումը վերադարձնելու պարագայում հայցվորի կողմից միաժամանակ հայցադիմումը վերադարձնելու որոշման դեմ բողոք և հայցադիմումը կրկին ներկայացնելու դեպքում կատարված դատավարական գործողությունների պրակտիկա

3․

Վարչական ակտի կասեցման վերաբերյալ դատավարության մասնակցի կողմից ներկայացված միջնորդության լուծման պրակտիկա

4․

Լիցենզիայի հետ կապված լիազոր մարմնի որոշումների իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի քննության պրակտիկա

5․

Դատական գործերով վարույթի մասնակցի կողմից ներկայացվող միջնորդությունների քննության/քննարկման դատավարական կանոնների պահպանման պրակտիկա,

այդ թվում՝ քննարկման արդյունքները սահմանված կարգով միջնորդող կողմին տրամադրելու/ուղարկելու պրակտիկա։

 

 

 

 

Ֆայլ