ԲԴԽ-46-Ն-16 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-16-Ն-6 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

02.05.2023

                                                                                             Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

                                              ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25

                                       ԹԻՎ ԲԴԽ-16-Ն-6 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

                                                                                        ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

           Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 45-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 

 

                                                                                             Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

 

        1. Բարձրագույն դատական խորհրդի 2021 թվականի մարտի 25-ի «Դատավորների միջև գործերի հավասարաչափ բաշխման չափանիշները և կարգը, գործերի վերաբաշխման, կոլեգիալ դատական կազմերը ձևավորելու կարգը և դատավորներին հանձնվող գործերի տոկոսաչափեր, ինչպես նաև օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու մասին միջնորդություններ քննող դատավորների ցանկը սահմանելու մասին» թիվ ԲԴԽ-16-Ն-6 որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

                1)Որոշման վերնագրում և 3.1-ին կետում «ցանկը» բառից հետո լրացնել «և նրանց հանձնվող գործերի տոկոսաչափերը» բառերը,

                2)Որոշման Հավելված 3-ի «ա» աղյուսակի 8-րդ կետի «ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ» սյունակից հանել «Արթուր Աթաբեկյան» բառերը,

                3)Որոշման Հավելված 3-ի «բ» աղյուսակի 2-րդ կետի «ԴԱՏԱՐԱՆ» սյունակի «քաղաքացիական» բառը փոխարինել «քրեական» բառով, իսկ «ԴԱՏԱՎՈՐ» սյունակի «Անի Մխիթարյան» բառերը փոխարինել «Արշակ Վարդանյան» բառերով,

                4)Որոշման Հավելված 3-ի «բ» աղյուսակի 5-րդ կետի «ԴԱՏԱՐԱՆ» սյունակի «Վճռաբեկ դատարան» բառերը փոխարինել «Սնանկության դատարան» բառերով, իսկ «ԴԱՏԱՎՈՐ» սյունակի «Սերգեյ Չիչոյան» բառերը փոխարինել «Արթուր Աթաբեկյան» բառերով,

                5)Հավելված 3-ի «դ» աղյուսակի 1-ին կետի «ԴԱՏԱՎՈՐ» սյունակի «Մամիկոն Դրմեյան» բառերը փոխարինել «Արման Թովմասյան» բառերով,     

                6)Որոշման 3.1-ին կետով հաստատված 4-րդ հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

        2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                                                                                 Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

                     2023թ. մայիսի 2

                          ք. Երևան

Ֆայլ