ԲԴԽ-52-Ո-180 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-31-Ո-74 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30.05.2023


Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետը, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները, «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետը՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 
                                                                                                                         Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ   Է
       1.    Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի «Դատական դեպարտամենտում դատական ծառայության, հայեցողական պաշտոնների, դատական կարգադրիչների ծառայության և քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին» թիվ ԲԴԽ-31-Ո-74 որոշման (այսուհետ` Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.


1)    Որոշման 1-ին հավելվածի 14-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «3» թիվը փոխարինել «2» թվով,
2)     Որոշման 1-ին հավելվածի 52-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «3» թիվը փոխարինել «2» թվով,
3)    Որոշման 1-ին հավելվածի 75-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «2» թիվը փոխարինել «1» թվով,
4)    Որոշման 1-ին հավելվածի 137-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «3» թիվը փոխարինել «2» թվով,
5)    Որոշման 1-ին հավելվածի Ընդամենը՝ տողի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «512» թիվը փոխարինել «508» թվով,
6)    Որոշման 2-րդ հավելվածի 102-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «18» թիվը փոխարինել «17» թվով,
7)    Որոշման 2-րդ հավելվածի 107-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «18» թիվը փոխարինել «17» թվով,
8)    Որոշման 2-րդ հավելվածի Ընդամենը՝ տողի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «751» թիվը փոխարինել «749» թվով,
9)    Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 45.6-րդ և 45.7-րդ կետերով.
«

45.6.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի քաղաքացիական պալատի գրասենյակի պետ

ղեկավար, 4-րդ

1

45.7.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի վարչական պալատի գրասենյակի պետ

ղեկավար, 4-րդ

1


                                                                                                          »,
10)    Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 110.4.3-րդ և 110.4.4-րդ կետերով.
«

110.4.3.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի քաղաքացիական պալատի գրասենյակի գլխավոր մասնագետ

մասնագիտական, 3-րդ

1

110.4.4.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի վարչական պալատի գրասենյակի գլխավոր մասնագետ

մասնագիտական, 3-րդ

1


                                                                                                          »,
11)    Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 120.1-րդ կետով.
«

120.1.

Համակարգչային ծառայության առաջին կարգի մասնագետ

մասնագիտական, 6-րդ

1


                                                                                                          »,
12)    Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 126.1-ին և 126.2-րդ կետերով.
«

126.1.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի քաղաքացիական պալատի գրասենյակի առաջին կարգի մասնագետ

մասնագիտական, 7-րդ

1

126.2.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի վարչական պալատի գրասենյակի առաջին կարգի մասնագետ

մասնագիտական, 7-րդ

1


                                                                                                          »,
13)    Որոշման 3-րդ հավելվածի «Ընդամենը՝» տողի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «471» թիվը փոխարինել «478» թվով,
2.    Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:


ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
       Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

            2023թ. մայիսի 29
                   ք. Երևան

Ֆայլ