ԲԴԽ-88-Ո-263 ՈՐՈՇՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆԴԱՏԱԿԱՆԽՈՐՀՐԴԻ2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 5-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-2-Ո-3 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23.10.2023

Հիմք ընդունելով«ՀայաստանիՀանրապետությանդատականօրենսգիրք»սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետը,94-րդ հոդվածի 1-ինմասը, «Նորմատիվիրավականակտերիմասին»օրենքի 33-րդ և 34-րդհոդվածները՝Բարձրագույն դատական խորհուրդը

 

                                                                                                                            Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

 

1. Բարձրագույն դատական խորհրդի 2023 թվականի հունվարի5-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանբարձրագույնդատականխորհրդիևդատարանների2023 թվականի ծախսերի նախահաշիվները հաստատելումասին»թիվԲԴԽ-2-Ո-3որոշման1-ինկետի 1-ին,2-րդ,3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ,8-րդ, 9-րդ, 10-րդ,11-րդ, 12-րդ, 13-րդ,14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ,18-րդ, 19-րդ, 20-րդ և21-րդենթակետերով հաստատված 1-ին,4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ,8-րդ, 9-րդ, 10-րդ,11-րդ, 12-րդ,13-րդ, 14-րդ,15-րդ,16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ և 23-րդհավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Կ.ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

 

 

            2023թ. հոկտեմբերի 23

                         ք. Երևան

 

Ֆայլ