Նորություններ

RSS
image

23.01.2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի 2023 թվականի օգոստոսի 31-ի № 882-Ա որոշումը, հայտարարում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ Եվրոպական դատարան) դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների (այսուհետ` Թեկնածուներ) ընտրություն:

Համաձայն Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Եվրոպական դատարանի դատավորները պետք է ունենան բարձր բարոյական նկարագիր և բավարարեն բարձր դատական պաշտոններում նշանակվելիս ներկայացվող պահանջները կամ լինեն ճանաչված իրազեկ իրավագետներ:

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուի հավակնորդը (այսուհետ՝ Հավակնորդ) կարող է լինել 65 տարին չլրացած վերջին 10 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության գործունակ քաղաքացին, ով պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ընտրությանը մասնակցելու դիմումը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի 2023 թվականի օգոստոսի 31-ի № 881-Ն որոշման (այսուհետ նաև՝ № 881-Ն որոշում) N 2 հավելվածի.

2) ինքնակենսագրությունը՝ հայերեն և անգլերեն կամ ֆրանսերեն՝ համաձայն № 881-Ն որոշման № 3 հավելվածի՝ Եվրոպական դատարան ներկայացված գանգատներով դիմումատուի ներկայացուցչություն կատարելու դեպքում ինքնակենսագրականի «Մարդու իրավունքների բնագավառում կատարած գործունեությունը և փորձը» բաժնում նշելով գործերի ամբողջական ցանկը,

3) հայտարարությունը՝ մարդու իրավունքների ոլորտում փորձառության և ձեռքբերումների, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավոր դառնալու շարժառիթների մասին (ազատ շարադրանք).

4) անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը․

5) այլ երկրների քաղաքացիության բացակայության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության տրամադրած տեղեկանքը.

6) Հայաստանի Հանրապետությունում իրավագիտության բակալավրի որակավորման աստիճան կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն իրավաբանական կրթության որակավորման աստիճան ստացած լինելու առկայությունը հաստատող փաստաթուղթը կամ համապատասխան աստիճան օտարերկրյա պետությունում ձեռք բերելը հավաստող փաստաթուղթը, որի ճանաչումն ու համարժեքության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվել է օրենքով սահմանված կարգով.

7) դատավորի պաշտոնում կամ դատախազի կամ փաստաբանի կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնում իրավաբանի կամ մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում առնվազն 10 տարվա փորձառությունը կամ առնվազն 10 տարվա դասավանդման փորձի առկայությունը հաստատող փաստաթուղթը.

8) Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական լեզուներին կամ դրանցից մեկին ազատ տիրապետելու հանգամանքը հաստատող փաստաթուղթը (առկայության դեպքում).

9) հայտարարությունը, որով հավաստվում է, որ հավակնորդը չի դրսևորել որևէ վարքագիծ, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն կարող է առերևույթ վարկաբեկել դատական իշխանության հեղինակությունը կամ անհամատեղելի է դատավորի բարձր կոչման հետ, կամ հայտարարությունը նման ցանկացած վարքագծի դրսևորման վերաբերյալ՝ համաձայն № 881-Ն որոշման № 4 հավելվածի.

10) հայտարարությունը, որով հավաստվում է  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատավորի պաշտոնի հետ անհամատեղելի հանգամանքների բացակայությունը՝ համաձայն № 881-Ն որոշման № 5 հավելվածի.

11) հայտարարությունը, որով հավակնորդը պատրաստակամություն է հայտնում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու դեպքում պաշտոնավարության ժամկետի ընթացքում չիրականացնել որևէ գործունեություն, որն անհամատեղելի է նրա անկախության, անաչառության կամ նրա աշխատանքի մշտական բնույթից բխող պահանջների հետ՝ համաձայն № 881-Ն որոշման № 6 հավելվածի.

12) իր վերաբերյալ անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ ստանալու մասին համաձայնությունը՝ համաձայն № 881-Ն որոշման № 7 հավելվածի:

 

Հիշյալ փաստաթղթերը չեն կարող ներկայացնել այն անձինք, ովքեր՝

1) դատապարտվել են հանցագործության կատարման համար` անկախ դատվածությունը մարված կամ հանված լինելու հանգամանքից.

2) ում նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, կամ քրեական հետապնդում չի հարուցվել ոչ արդարացնող հիմքով.

3) ում նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում.

4) ով չի անցել պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայություն կամ օրենքով նախատեսված կարգով չի ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից:

Հավակնորդը սույն հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում  ներկայացնում է ընտրությանը մասնակցելու համար վերոնշյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև իր հետ հաղորդակցվելու համար անհրաժեշտ կոնտակտային տվյալները: Անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են հայերեն՝ բացառությամբ ինքնակենսագրականի, որը բացի հայերենից ներկայացվում է անգլերեն կամ ֆրանսերեն: Օտար լեզուներով փաստաթղթերը հայերեն են թարգմանվում նոտարական գործողություններին մասնակցող որակավորման վկայական ունեցող թարգմանչի կողմից:

Փաստաթղթերը պետք է ուղարկվեն բացառապես candidate.echr@gov.am էլեկտրոնային հասցեին մինչև սույն թվականի փետրվարի 20-ը՝ ներառյալ:

Ընտրությունն անցկացվելու է երկու փուլով, որոնցից առաջինը փաստաթղթային ստուգման փուլն է, իսկ երկրորդը՝ հարցազրույցի: Փաստաթղթային ստուգման արդյունքներով Հանձնաժողովը հաստատում է ընտրության հարցազրույցի փուլ անցած Հավակնորդների ցուցակը, ինչպես նաև հարցազրույցի անցկացման օրը, ժամը, վայրը: Հարցազրույցի մասնակից Հավակնորդները ծանուցվում են հարցազրույցի իրենց անհատական ժամերի մասին:

Հարցազրույցն ընթանում է երեք մասով՝ 1) անձնական հատկանիշների, ինչպես նաև մասնագիտական փորձառության ստուգում (առավելագույնը՝ 30 միավոր), 2) մասնագիտական որակների ստուգում (առավելագույնը՝ 50 միավոր), 3) լեզվական կարողությունների ստուգում (առավելագույնը՝ 20 միավոր)։ Թեկնածուներին ներկայացվող պահանջների գնահատման առավելագույն միավորն է 100-ը:

Հանձնաժողովի անդամների կողմից հարցազրույցի բոլոր մասնակիցների անհատական գնահատումն իրականացնելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը կազմակերպում է գնահատման ենթակա յուրաքանչյուր չափանիշով հարցազրույցի յուրաքանչյուր մասնակցի միասնական միավորների հաշվարկումը և գնահատման թերթիկի կազմումը՝ համաձայն 2023 թվականի օգոստոսի 31-ի № 882-Ա որոշման № 3 հավելվածով սահմանված նմուշի, ապա մասնակիցներից յուրաքանչյուրի գնահատման թերթիկների հիման վրա հանձնաժողովի նիստը վարողը կազմակերպում է մրցույթում հաղթող ճանաչվածների ցուցակի նախագծի կազմումը և այն ներկայացնում հանձնաժողովի քննարկմանը։

Փաստաթղթերի ներկայացման, ձևանմուշների, դրանց ստացման, հնարավոր թերությունների վերացման, ինչպես նաև փաստաթղթային ստուգման և հարցազրույցի փուլերի հետ կապված հարցերը, գնահատման և միավորների հաշվարկման կարգը կարգավորվում են Վարչապետի 2023 թվականի օգոստոսի 31-ի № 882-Ա որոշմամբ հաստատված աշխատակարգի վերաբերելի դրույթներով և  № 881-Ն որոշմամբ:

 

 1. Վարչապետի 2023 թվականի օգոստոսի 31-ի № 882-Ա որոշում
 2. Վարչապետի 2023 թվականի օգոստոսի 31-ի № 881-Ն որոշում

 

image

23.01.2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 44.1-րդ կետը, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 14.04.2021 թվականին ընդունված և 29.10.2021 թվականին ուժի մեջ մտած սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 19-րդ հոդվածի 10-րդ մասը և այդ նորմերի հիման վրա Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից 29.11.2021 թվականին կայացված թիվ ԲԴԽ-101-Ո-292 «Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման ստուգման գործընթացին փորձագետների ներգրավման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» որոշման Հավելված 1-ի 3-րդ բաժնի 8-րդ կետը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել ազգային փորձագետի թեկնածությունն առաջադրելու նպատակով հայտարարություն տարածել:

Օրենքի 19-րդ հոդվածի 11-րդ կետի համաձայն՝ որպես փորձագետ կարող է ընտրվել հակակոռուպցիոն ոլորտում առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձառություն ունեցող երեք անձ: Փորձագետներից մեկը պետք է լինի ազգային փորձագետ, իսկ երկուսը՝ առաջադրվեն վերջին երկու տարում հակակոռուպցիոն ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցող միջազգային կամ միջկառավարական կազմակերպությունների կամ միավորումների կողմից: (…):
 

Փորձագետի թեկնածուի համար առաջադրվում են հետևյալ պահանջները.

ա) թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն.
բ) Հայտարարություն հրապարակելուն նախորդող առնվազն հինգ տարիների ընթացքում փորձագետի թեկնածուի գործունեության բնույթը պետք է ներառի հակակոռուպցիոն գործունեության ոլորտը։
29.11.2021 թվականին կայացված թիվ ԲԴԽ-101-Ո-292 որոշմամբ հաստատված Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման ստուգման գործընթացին փորձագետների ներգրավման և գործունեության կարգի 3-րդ կետի համաձայն՝ (…) հակակոռուպցիոն ոլորտի մասնագիտական աշխատանքային փորձառություն ունեցող անձ է համարվում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության փորձ ունեցող քննիչի, դատախազի, դատավորի պաշտոնը զբաղեցնող կամ զբաղեցրած անձը, ինչպես նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների բնագավառում փաստաբանական ծառայություններ մատուցած փաստաբանը, հակակոռուպցիոն ծրագրեր իրականացնող ազգային և միջազգային կազմակերպություններում աշխատած (ծառայություններ մատուցած) փորձագետը, մասնագետը:
Վեր նշված պահանջներին բավարարող անձինք կարող են իրենց փաստաթղթերն առձեռն ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից 10-օրյա ժամկետում՝ մինչև 2024 թվականի փետրվարի 2-ը ներառյալ:
 

Փորձագետի թեկնածուն պարտավոր է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Դատական դեպարտամենտի ղեկավարին հասցեագրված դիմում, որը պետք է ստորագրված լինի թեկնածուի կողմից՝ ինքնառաջադրման դեպքում, իսկ կազմակերպության կողմից առաջադրման դեպքում՝ կազմակերպության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող անձի կողմից։
Դիմումում պետք է ներառվեն ինքնառաջադրվող անձի դեպքում՝ անունը, ազգանունը և հայրանունը, անձնագրային տվյալները, ծանուցման և էլեկտրոնային հասցեները, իսկ կազմակերպության կողմից առաջադրման դեպքում՝ կազմակերպության անվանումը, կազմակերպության գտնվելու վայրի, ծանուցման և էլեկտրոնային փոստի հասցեները, առաջադրվող թեկնածուի անունը, ազգանունը և հայրանունը, ինչպես նաև նշում թեկնածուի համաձայնության մասին,
2. Կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի պատճենը, իսկ ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
3. Թեկնածուի կենսագրությունը և ծավալած աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունները (աշխատանքային պայմանագիր, տեղեկանք աշխատավայրից, երաշխավորագիր-նամակ),
4. Թեկնածուի 3x4 սմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար,
5. Թեկնածուի գրավոր համաձայնությունը՝ կազմակերպության կողմից որպես փորձագետի թեկնածու առաջադրվելու մասին,
6. Բարձրագույն կրթության առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ,
7. Գրավոր համաձայնություն՝ իր վերաբերյալ պետական մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից տեղեկություններ ստանալու մասին, մասնավորապես՝ Ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնից,
8. Նոտարական կարգով հաստատված բանավոր հայտարարություն՝ Կարգի 7-րդ կետով նախատեսված հանգամանքների բացակայության մասին։


Փաստաթղթերը թերի ներկայացվելու դեպքում Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի որոշմամբ դրանք վերադարձվում են՝ երկօրյա ժամկետում դրանք շտկելու և կրկին ներկայացնելու նպատակով։ Որոշումը ուղարկվում է նախապես տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեին և համարվում է ստացված։ Դիմողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի թերությունները սահմանված ժամկետում չշտկելու և կրկին ներկայացվելու, ինչպես նաև փաստաթղթերի անհամապատասխանության դեպքերում Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը որոշում է կայացնում ներկայացված փաստաթղթերի անհամապատասխանության հիմքով դիմումի ընդունումը մերժելու մասին։Նման որոշում չկայացվելու դեպքում փորձագետի թեկնածությունը համարվում է ընդունված։
 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ
 

image

23.01.2024

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 

N

ՆԻՍՏԻ

 ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆԸ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.

2024թ հունվարի 29-ին

 

 

 

 

09:50

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ

ԳՐԻԳՈՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

2.

2024թ հունվարի 29-ին

 

 

 

 

09:55

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ

ՆԱԻՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

3.

2024թ. հունվարի 29-ին

10:00

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ

ԱՐԳԻՇՏԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ, ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

ՀՈՎՍԵՓ ԲԵԴԵՎՅԱՆԻՆ, ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԿՈՅԱՆԻՆ, ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

 

 

image

22.01.2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-11-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18.1-ին կետը, ինչպես նաև, հաշվի առնելով «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-11-Ն օրենքի 11.1.-րդ գլխի իրավակարգավորումները՝

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է, ՈՐ

1. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-11-Ն օրենքով սահմանված էլեկտրոնային համակարգը (այսուհետ՝ Համակարգ) արդեն իսկ գործարկվել է https://cabinet.armlex.am ինտերնետային կայքի հասցեով:

2. Վերոնշյալ օրենքը, որի ուժի մեջ մտնելը պայմանավորված է էլեկտրոնային համակարգի գործարկմամբ, ուժի մեջ է մտնելու սույն հայտարարության հրապարկմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից՝ 2024 թվականի փետրվարի 1-ից:

3. 2024 թվականի փետրվարի 1-ից սկսած՝ դատարան ներկայացվող նոր դատական գործերով բոլոր դատավարական փաստաթղթերը (հայցադիմում, դիմում, բողոք, պատասխան, դիրքորոշում, միջնորդություն և այլն) պետք է կազմվեն և ներկայացվեն Համակարգի միջոցով՝ Համակարգի կողմից տրամադրվող գործիքակազմին և առաջադրվող պահանջներին համապատասխան (բացառությամբ պետական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների, որոնք ներկայացվում են միայն նյութական եղանակով) ներքոնշյալ սուբյեկտների կողմից՝

3.1. իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, գնումների հետ կապված վեճերով վարույթում պատասխանողները, ներկայացուցիչ հանդիսացող փաստաբանները, սնանկության գործով կառավարիչները, նոտարները և արտոնագրված հաշտարարները՝ անկախ Համակարգի միջոցով որևէ անգամ որևէ գործողություն կատարած լինելուց կամ չլինելուց,

3.2. ֆիզիկական անձինք, որոնք քաղաքացիական գործի շրջանակներում առնվազն մեկ անգամ Համակարգի միջոցով կատարել են որևէ գործողություն և հետագայում գործը քննող դատարանին տեղյակ չեն պահել Համակարգից օգտվելու անհնարինության մասին:

image

22.01.2024

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 22.01.2023429.01.2024

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

1.

ՀԿԴ/0110/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Տարոն Անդրանիկի Մարգարյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

22.01.2024

11։00

8

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0212/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Ռուբեն Ռաֆիկի Հայրապետյանի, Նարինե Սիմոնի Հայրապետյանի, Ռաֆիկ Ռուբենի Հայրապետյանի, Մարիամ Միքայելի Հայրապետյանի, Ռաֆիկ Գարուշի Հայրապետյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

22.01.2024

14։30

8

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0022/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Հովիկ Արամայիսի Աբովյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

23.01.2024

10։00

8

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0216/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արտյոմ Գագիկի Խաչատրյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

23.01.2024

14։00

8

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0062/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Հովիկ Արգամի Աբրահամյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

23.01.2024

16։30

8

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0017/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արամ Վոլոդյայի Վարդանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

24.01.2024

10։00

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0020/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արամ Ռազմիկի Դանիելյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

24.01.2024

14։00

8

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0086/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի, Կարինե Հովհաննեսի Ավագյանի, Արմինե Սուրենի Գաբրիելյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

25.01.2024

14։00

8

դռնբաց

9․

ՀԿԴ/0034/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Մհեր Դավթի Սեդրակյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

25.01.2024

15։00

8

դռնբաց

10․

ՀԿԴ/0166/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ընդդեմ Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

26.01.2024

10։00

8

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0171/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ընդդեմ Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

26.01.2024

10։10

8

դռնբաց

12.

ՀԴԿ/0174/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ընդդեմ Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

26.01.2024

10։20

8

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0177/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ընդդեմ Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

26.01.2024

10։30

8

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0220/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Նաիրա Տեր-Ստեփանյանի, Կարեն Վահանի Մամիկոնյանի, Հայկ Կարենի Մամիկոնյանի, Թագուհի Հայկի Մկրտչյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

26.01.2024

14։00

8

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

1.

ՀԿԴ/0033/03/23

Միջնորդության քննարկում

22.01.2024

10։30

7

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0168/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

22.01.2024

11։00

7

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0170/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

22.01.2024

11։30

7

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0173/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

22.01.2024

11։45

7

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0178/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

22.01.2024

12։00

7

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0209/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Հրանտ Դավթի Դավթյանի, Աննա Սուրենի Դավթյանցի, Ստելլա Հրանտի Դավթյանի, Արսեն Հրանտի Դավթյանի, Ռիտա Արմենի Դավթյանի, Կարինե Գրիգորիի Թաթուլյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

23.01.2024

11։00

7

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0246/02/23

Ըստ հայցի՝ Շենգավիթ վարչական շրջանի դատախազության՝ ընդդեմ Ասյա Հարությունի Մարգարյանի, երրորդ անձինք Ռուզաննա Գրիգորյանի, Աննա Գրիգորյանի, Տիգրան Գրիգորյանի, Միսակ Գրիգորյանի, Սվետլանա Աբրահամյանի՝ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների կողմից առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելուց կամ ձեռքբերելուց հրաժարվելու դեպքում այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումն ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջների մասին

23.01.2024

14։00

7

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0148/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Մարինե Ֆիլինշինի Մելքոնյանի՝ պետությանը պատճառված 1.466.028 ՀՀ դրամ վնասի բռնագանձման պահանջի մասին

23.01.2024

14։30

7

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0249/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Կարեն Ժորայի Ավետիսյանի, Գագիկ Ժորայի Ավետիսյանի, Ջեմմա Տիգրանի Ազիզյանի, Սամվել Սերգեյի Հախումյանի, Աննա Սամվելի Հախումյանի՝ ընդհանուր գույքից բաժինն առանձնացնելու և դրա վրա բռնագանձում տարածելու պահանջների մասին

24.01.2024

11։00

7

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0013/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վլադիմիր Սերգեյի Գասպարյանի, Սուսաննա Համլետի Գասպարյանի, Հեղուշ Բագրատի Գալստյանի, Անգելինա Վլադիմիրի Գասպարյանի, Վլադիմիր Վլադիմիր Գասպարյանի, Անժելա Մնացականի Գասպարյանի, երրորդ անձ՝ Աղասի Շավարշի Դանիելյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

24.01.2024

11։30

7

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0139/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Լոռու մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Արտաշ Արմենակի Գևորգյանի և Վաչե Արթուրի Խաչատրյանի՝ պետությանը պատճառված 3.273.000 ՀՀ դրամ վնասը համապարտության կարգով բռնագանձելու պահանջի մասին

24.01.2024

12։00

7

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0034/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Սամվել Ալբերտի Մայրապետյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

24.01.2024

14։00

7

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0201/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Լյովա Մնացականի Բաղդասարյանի և Ուլյանա Աբրահամի Կեռասովայի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

25.01.2024

11։00

7

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0024/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Լոռու մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Հովհաննես Մեխակի Քոսյանի, Հովհաննես Արագածի Պողոսյանի, Պետրոս Վլադիմիրի Դումիկյանի՝ պետությանը պատճառված 4.276.500 ՀՀ դրամ վնասը բռնագանձելու պահանջի մասին

25.01.2024

15։00

7

դռնբաց

15.

ՀԿԴ/0039/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վահե Համլետի Նիկոյանի և Արմինե Խորենի Գրիգորյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

26.01.2024

10։00

7

դռնբաց

16.

ՀԿԴ/0025/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Կարապետ Մուրադի Գուլոյանի և Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանի, երրորդ անձինք՝ «Աբովյան սիթի» ՍՊԸ-ի և «Բելգլաս» ՍՊԸ-ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

26.01.2024

12։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ռ Ավագյան

 1.  

ՀԿԴ/0127/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Աշոտ Հրաչի Վարդանյանի, Արզուքան Սաշայի Ստեփանյանի, Մարզպետ Աշոտի Վարդանյանի և Գայանե Վարազդատի Վարդանյանի, երրորդ անձ՝ <<ԱԿԲԱԲԱՆԿ>> ԲԲ ընկերություն՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

22․01․2024

11։00

7

դռնբաց

 1. 2

ՀԿԴ/0160/02/23

Ըստ հայցի` Արարատի մարզի դատախազության ընդդեմ Գրիգոր Խաչիկի Դավթյանի՝ ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ չվճարված վերջնական հարկային պարտավորություն 1.155.000 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

22․01․2024

14։30

7

դռնբաց

 1. 3

ՀԿԴ/0234/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արմեն Բագրատի Սմբատյանի և Ելենա Ալեքսանդրի Սմբատյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

22․01․2024

15։00

7

դռնբաց

 1. 4

ՀԿԴ/0235/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անուշ Մարտիրոսի Գարսանցյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

23․01․2024

10։00

7

դռնբաց

 1. 5

ՀԿԴ/0036/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Վազգեն Կարենի Հարությունանի և Աննա Պավելի Պետրոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

23․01․2024

11։30

7

դռնբաց

 1. 6

ՀԿԴ/0181/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անդրանիկ Մազմանի Քասարյանի, Աննա Հրաչիկի Քասարյանի, Տիգրան Անդրանիկի Քասարյանի, Կարո Անդրանիկի Քասարյանի, Այծեմնիկ Սամվելի Ավետիքյանի և Էլեն Գևորգի Ռիզերի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

23․01․2024

15։00

7

դռնբաց

 1. 7

ՀԿԴ/0097/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Երևան քաղաքի դատախազության ընդդեմ «Սոխոսենթր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, երրորդ անձինք՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե, «Արարատբանկ» ԲԲԸ և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն՝ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 26-ի՝ «Երևանի Եզնիկ Կողբացու փողոցի N 36 հասցեում «Գրքի աշխարհ» բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման ներդրումային ծրագրի մասին» N 1052-Ա որոշման հիման վրա ՀՀ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի և «Սոխոսենթր» ՍՊ ընկերության հետ 03․12․2012թ․ կնքված «Գույքի օտարման և գրավի» պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և որպես գործարքի անվավերության հետևանք «Սոխոսենթր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության անվամբ կատարված սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին

24․01․2024

10։00

7

դռնբաց

 1. 8

ՀԿԴ/0149/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սմբատ Սարգսի Դաղբաշյանի և Լիլիթ Հեկտորի Սիմոնյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

25․01․2024

10։30

7

դռնբաց

 1. 9

ՀԿԴ/0162/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Արարատի մարզի դատախազության ընդդեմ Աշոտ Ջոնիկի Վարդանյանի` պետությանը պատճառված վնասի բռնագանձման պահանջի մասին

25․01․2024

15։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

 1.  

ՀԿԴ/0207/02/23

 

Միջնորդությունների քննարկում

22.01.2024

 

10.00

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0222/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Բորիս Արմենի Ավագյանի, Յուլիա Յուրիի Ավագյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

22.01.2024

 

11.30

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0110/02/23

 

Ըստ հայցի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանների դատախազության ընդդեմ Արտակ Հովհաննիսյանի՝ ինքնակամ կառույցը քանդելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին

22.01.2024

 

15.00

 

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0172/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

23.01.2024

10.30

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0176/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

23.01.2024

11.00

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0179/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

23.01.2024

11.20

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0105/02/22

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Գևորգ Սուրիկի Կոստանյանի, Լիլիթ Ռաֆայելի Կոստանյանի, Արման Մանուկի Գալստյանի, Արա Կարենի Կոստանյանի` ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

23.01.2024

15.00

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0010/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ընդդեմ Հրայր Վարդանի Թովմասյանի, Լամարա Սամադի Խուդավերդյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

24.01.2024

11.00

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0251/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արամ Հրաչիկի Հովսեփյանի, Գագիկ Հովհաննեսի Մազմանյանի, Բագրատ Մաքսիմի Ասատրյանի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

24.01.2024

15.30

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0061/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սերգեյ Դմիտրիի Մինասյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

25.01.2024

10.30

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0009/02/22

 

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ընդդեմ Վահրամ Վալոդյայի Գուրողլյանի, Սոնա Վազգենի Գզրարյանի, Վազգեն Վահրամի Գուրողլյանի, Թամարա Խաչատուրի Գզրարյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

25.01.2024

15.30

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0079/02/22

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Մանե Մարտունի Մաթևոսյանի, Նարե Հայկի Սարգսյանի, Աննա Հայկի Սարգսյանի, երրորդ անձ՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

26.01.2024

11.00

8

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0064/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սուրեն Կարապետի Վարդանյանի, երրորդ անձ՝ «Պոլի-տրանսպորտ» ՍՊԸ-ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

26.01.2024

15.00

8

դռնբաց

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 22.01.2024թ.-29.01.2024թ.

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0055/01/23

Աննա Շաբոյան

Անահիտ Ավետիսյան

22․01․2024

11։00

4

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0144/01/23

Տարոն Միրոյան

Դավիթ Դալլաքյան

Սեյրան Մեջլումյան

22․01․2024

15։00

4

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0269/01/23

Արտակ Գալստյան

22․01․2024

16։00

4

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0008/01/23

Լուսինե Բադոյան

Հարություն Խաչատրյան

23․01․2024

10։30

4

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0147/01/23

Արտյոմ Ղազարյան

Անրի Սեդոյան

Արշակ Ավագյան

23․01․2024

16։30

1

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0005/01/24

Անգին Արշակյան

Սյուզաննա Եղիկյան

24․01․2024

11։00

4

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0072/01/23

Սեյրան Օհանյան

Ատիկ Թովմասյան

Մանուկ Վարդանյան

Էդգար Արշակյան

Գրիգորի Խաչատուրով

Ստեփան Գալստյան

Ավետիկ Մուրադյան

Դավիթ Գալստյան

Նորայր Կարապետյան

Արմեն Գևորգյան

Հակոբ Մարտիրոսյան

Վահրամ Հովհաննիսյան

Աշոտ Մուսայան

24․01․2024

15։00

4

դռնփակ

8․

ՀԿԴ/0004/01/24

Տոնական Ղազարյան

Ռուբիկ Սարգսյան

Սերգեյ Վարդանյան

Կարեն Բաղդասարյան

24․01․2024

15։10

4

դռնբաց

9․

ՀԿԴ/0220/01/23

Ստեփան Մաչյան

Արմեն Պետրոսյան

Կարեն Բաբախանյան

Էդուարդ Ստեփանյան

Պավել Թադևոսյան

Գևորգ Մարկոսյան

25․01․2024

10։30

4

դռնբաց

10․

ՀԿԴ/0083/01/23

Ազատ Թարզյան

Խորեսն Սաֆարյան

25․01․2024

15։00

1

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0116/01/23

Կարեն Ավետիսյան

Ստեփան Խաչատրյան

Մարատ Հարությունյան

26․01․2024

10։30

4

դռնբաց

12․

ՀԿԴ/0095/01/23

Գարիկ Մհերյան

Արմեն Նահապետյան

Արեգ Մաղաքյան

Արմեն Ավագրյան

Հասմիկ Ասատրյան

Դավիթ Մկրտչյան

26․01․2024

14։00

4

դռնբաց

13․

ՀԿԴ/0135/01/22

Հենրիկ Բերնեցյան

26․01․2024

17։00

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0179/01/22

Կարեն Սուրենի Լալազարյան

Ժիրայր Սուրենի Միխայելյան

Վահան Սարգսի Օսիկյան

Համբարձում Սեմյոնի Սիմոնյան

Արման Ռոբերտի Գաբրիելյան

22.01․2024

11։00

2

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0225/01/23

Վարդան Նշանի Մարտիրոսյան

Վարդան Ռուբիկի Մովսիսյան

Վաղինակ Ժորժիկի Եղիազարյան

Ռուբեն Գուրգենի Վարդանյան

22.01․2024

13։30

2

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0045/01/22

Արայիկ Անդրանիկի Փիլոյան

22.01․2024

16։00

6

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0019/01/23

Նաիրի Արտաշեսի Սահակյան

Սարգիս Արտաշեսի Սահակյան

Սերյոժա Գալուստի Մուրադյան

Մհեր Վյաչեսլավի Ղահրամանյան

23.01․2024

10:30

2

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0176/01/23

Աբդիշո Սարգսի Բաբախան

23.01․2024

14։30

6

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0009/01/22

Ջիվան Վաղինակի Մկրտչյան

Կարո Արմենի Մուսայելյան

Ալբերտ Արմենի Դոլուխանյան

Արտակ Հարությունի Զաքարյան

Տիգրան Մադաթի Նաջարյան

23.01․2024

16։00

6

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0091/01/22

Աղվան Գառնիկի Հովսեփյան

25.01․2024

11։00

6

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0021/01/22

Արմեն Վալոդյայի Նալբանդյան

Արտակ Ասպարիկի Բաղիկյան

25.01․2024

14։00

6

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0082/01/23

Տիգրան Տարիելի Բարսեղյան

Վահագն Արտաշեսի Սահակյան

25.01․2024

16։30

6

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0086/01/22

Մարտուն Սարգսի Մաթևոսյան

26.01․2024

10։30

6

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0121/01/22

Անդրանիկ Փիլոյան

Աշոտ Հակոբյան

Հրաչյա Երեմյան

Վիգեն Մկրտչյան

Արթուր Օհանյան

Արա Յաղջյան

Վիգեն Գրիգորյան

Գոռ Համբարձումյան

Արտակ Բեյբության

Թաթուլ Գևորգյան

Տիգրան Գասպարյան

Միհրդատ Մաթևոսյան

Գագիկ Պողոսյան

26.01․2024

13։00

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ. ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0172/01/23

Երվանդ Զախարյան

Արմեն Երիցյան

Արսեն Լալայանց

22․01․2024

12։00

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0180/01/23

Լեյլա Շաղբաթյան

Հրանտ Պիվազյան

22․01․2024

16։00

 

6

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0245/01/23

Արգամ Ստեփանյան

23․01․2024

10։00

6

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0003/01/22

Դավիթ Տոնոյան

Դավիթ Գալստյան

Ավետիկ Մուրադյան

Ստեփան Գալստյան

Վլադիմիր Բաբայան

Արտյոմ Համբարյան 

Արտակ Դավթյան       

23․01․2024

12։00

2

դռնփակ

5․

ՀԿԴ/0209/01/23

Արմեն Աշոտյան

Մարթա Սիմոնյան

Միքայել Նարիմանյան

Լարիսա Պարսեղյան

Լարիսա Պարսեղյան

Ռոլան Դավթյան

23․01․2024

16։00

2

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0128/01/23

Քոչար Խաչատրյան

Գագիկ Գրիգորյան

24․01․2024

10։30

6

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0040/01/22

Ալեքսան Կլազանց

Տիգրան Պետրոսյան

Արմեն Թության

24․01․2024

14։00

2

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0254/01/23

Վաղարշակ Կարապետյան

Հայկ Շահբազյան

Գալուստ Եփրեմյան

Արթուր Կարապետյան

24․01․2024

15։30

2

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0132/01/22

Վանո Սիրադեղյան

24․01․2024

17։00

6

դռնբաց

10․

ՀԿԴ/0087/11/23

Գոհար Հովհաննիսյան

26․01․2024

11։00

6

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0098/01/22

Գևորգ Հովսեփյան

Գագիկ Հարոյան

Անուշավան Այվազյան

Ասլան Տոնոյան

Արամ Ադամյան

Վարդան Գևորգյան

26․01․2024

15։00

 

2

դռնբաց

12․

ՀԿԴ/0153/01/22

Արսեն Խաչատրյան

Արմեն Կարապետյան

26․01․2024

17։00

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0053/01/22

Արա Վարդանյան

Ավետիք Հարությունյան

22.01.2024

10:30

5

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0139/01/22

Հայկազ Մկրտչյան

Արմանդ Աբրահամյան

Արայիկ Ավետիսյան

Արմեն Արամյան

22.01.2024

14:30

5

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0172/01/23

Մարատ Հովակիմյան

Վահան Բաբայան

Անդրանիկ Ղազարյան

Վարդգես Սարգսյան

22.01.2024

17:00

5

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0084/01/24

Ալիկ Ղարիբյան

Էդգար Մակարյան

Մենուա Սողոմոնյան

Կարեն Մկրտչյան

23.01.2024

10:30

5

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0208/01/23

Գագիկ Հայրապետյան

Համլետ Հակոբյան

Լուսինե Հովհաննիսյան

23.01.2023

14:30

5

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0190/11/23

Արա Զոհրաբյանի բողոքը

23.01.2024

16:30

5

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0114/01/23

Նորիկ Թադևոսյան

Ռոմիկ Նազարեթյան

24.01.2024

10:30

5

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0052/01/23

Վահագն Աբգարյան

Վլադիմիր Դավթյան

24.01.2024

14:30

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0146/01/23

Աշոտ Մելքոնյան

Արթուր Նազարյան

Արման Օվսյան

Արթուր Հակոբյան

Արտյոմ Գասպարյան

Կարապետ Գալստյան

Կարեն Շաբոյան

Արթուր Դուրյան

Կարեն Պետրոսյան

Նազարեթ Գումրոյան

Վահան Հակոբյան

25.01.2024

11:30

5

դռնբաց

10․

ՀԿԴ/0062/01/23

Համազասպ Միսակարյան

Կարեն Հովհաննիսյան

Արգիշտի Չախալյան

25.01.2024

14:30

5

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0091/01/23

Դավիթ Գրիգորյան

25.01.2024

16:30

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ1/0042/01/22

Աստղիկ Ավետիսյան

22.01.2024

12։00

3

դռնբաց

2.

ՀԿԴ1/0006/01/22

Աշոտ Շահբազյան

22.01.2024

15։00

3

դռնբաց

3.

ՀԿԴ1/0007/01/22

Արթուր Հովհաննիսյան

22.01.2024

17։00

3

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0307/01/23

Գագիկ Ղազարյան

23.01.2024

10։30

3

դռնբաց

5.

ՀԿԴ1/0019/01/23

Վահե Ներսիսյան

23.01.2024

12։00

3

դռնբաց

6.

ՀԿԴ1/0005/01/22

Արտաշես Սահակյան

Ջուլետա Սարգսյան

Էդվարդ Գալստյան

Մարզպետունի Մինասյան

Սուրեն Ասատրյան

Վահան Ամիրխանյան

23.01.2024

15։00

3

դռնբաց

7.

ՀԿԴ1/0039/01/22

Սուսաննա Տոնոյան

Շարմաղ Հարությունյան

Գևորգ Սարգսյան

Մանուշակ Սեդյան

Ելենա Սահակյան

Երջանիկ Գալոյան

Անահիտ Մարտիրոսյան

Մանյակ Ումրոյան

Կատյա Չաղլյան

Ալվարդ Չանգարյան

Միլենա Մարտիրոսյան

Իրինա Վարագյան

25.01.2024

12։00

5

դռնբաց

8.

ՀԿԴ1/0037/01/22

Կարինե Լալազարյան

Ցողիկ Մարտիրոսյան

25.01.2024

15։00

3

դռնբաց

9.

ՀԿԴ1/0010/01/22

Գևորգ Ալեքյան

26.01.2024

12։00

3

դռնբաց

10.

ՀԿԴ1/0033/01/22

Գրիգոր Մաթևոսյան

26.01.2024

15։00

3

դռնբաց

11

ՀԿԴ1/0035/01/22

Հովհաննես Գևորգյան

Արթուր Հակոբյան

26.01.2024

16։00

3

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1․

ՀԿԴ2/0010/01/22

Շահեն Մանուչարյան

Ռոբերտ Մանուչարյան

Դավիթ Մանուչարյան

և մյուսներ

22․01․2024

12։00

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ2/0003/01/23

Արմեն սանթրոսյան
Գոհար Դավթյան
Արմենակ Հովհաննիսյան

22․01․2024

16։00

2

դռնբաց

3․

ՀԿԴ2/0019/01/22

Վարդան Մամիկոնյան
Գառնիկ Բարբառյան
Սիրուն Ներսիսյան
Կորյուն Խաչատրյան
Ռաֆիկ Ավագյան
Սևակ Ներսիսյան

23․01․2024

12։00

2

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0007/01/27

Հարություն Ղահրամանյան
Նորայր Վարդանյան
Գառնիկ Սարդարյան
Կարեն Հարությունյան
Բերսաբե Դարմանյան

23․01․2024

15։00

6

դռնբաց

5․

ՀԿԴ2/0020/01/23

Աշոտ Աբրահամյան

23․01․2024

16։00

2

դռնբաց

6․

ՀԿԴ2/0027/01/23

Կարապետ Ղազարյան
Գոռ Սմբատյան
Մնացական Սիմոնյան

24․01․2024

12։00

2

դռնբաց

7․

ՀԿԴ2/0019/01/23

Սամվել Աբրահամյան
Տարոն Խաչատրյան
Արտյոմ Մուրադյան
Հովիկ Մուրադյան
Մխիթար Հարությունյան
Ռոման Ղանդիլյան
Աբել Ղանդիլյան
Լյովա Մանուկյան

24․01․2024

16։00

2

դռնբաց

8․

ՀԿԴ2/0020/01/22

Մովսես Ջանբազյան
Սուրեն Մելքոնյան

25․01․2024

11։00

2

դռնբաց

9․

ՀԿԴ/0264/01/23

Սիմոն Բաբայան
Աղունիկ Օհանյան

25․01․2024

16։00

2

դռնբաց

10․

ՀԿԴ2/0032/01/23

Նազիկ Հովհաննիսյան

26․01․2024

11։00

2

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0009/01/23

Հկոբ Մուշեղյան
Վարդան Մկրտչյան

26․01․2024

13։00

2

դռնբաց

12․

ՀԿԴ2/0028/01/22

Վահրամ Ղազարյան

26․01․2024

16։00

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԴԱԴՈՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0044/01/22

 

Անդրանիկ Մակարյան,

Արսեն Աբգարյան,

Սարգիս Կուլակչյան,

Էլլադա Հարությունյան

22.01.2024

11:00

4

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0197/01/23

Մարտին Գոգորյան,

Հովհաննես Հակոբյան

22.01.2024

14:00

1

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0169/01/22

 

Մհեր Կավասյանի

22.01.2024

16:00

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0129/01/23

Դավիթ Գրիգորյան,

Գոռ Վարդանյան

23.01.2024

10:00

4

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0277/01/23

Երվանդ Հովհաննիսյան,

Մկրտիչ Դարբինյան,

Սամվել Ստեփանյան,

Վլադիմիր Ադամյան,

Տիգրան Գյուլումյան,

Ամալիյա Պողոսյան,

Թեհմինե Սարգսյան,

Սարգիս Հարեյան,

Ռուբեն Ալոյան,

Ալեքսանդր Դավթյան,

Արմեն Խաչատրյան,

Գնել Սմբատյան,

Լալա Ափրեյան,

Հայկ Սահակյան

23.01.2024

12:30

4

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0096/01/22

 

Արսեն Տիտանյան,

Հայկուշ Պետրոսյան

 

23.01.2024

14:00

4

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0079/01/22

 

Տաթևիկ Մկրտչյան,

Աննա Մանուկյան,

Աննա Գաբրիելյան

23.01.2024

15:00

4

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0176/01/22

Գևորգ Դանիելյան,

Գագիկ Դանիելյան,

Սամվել Դանիելյան,

Արթուր Հունանյան

24.01.2024

11:00

4

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0047/01/22

Էլեն Խաչատրյան

25.01.2024

11:00

1

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0174/01/22

Նունե Ավանեսյան,

Կարեն Հակոբյան,

Գոհարիկ Կիրակոսյան,

Սուսաննա Մարգարյան,

Վերգինե Բերբերյան,

Թերեզա Մանուկյան

 

25.01.2024

15:00

4

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0142/01/22

 

Դավիթ Բարսեղյան

25.01.2024

17:00

1

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0198/01/23

Հայկ Հակոբյան,

Աշոտ Ծատուրյան,

Վարազդատ Դավթյան,

Կարեն Ղանդևոսյան

26.01.2024

11:00

4

դռնբաց

13

ՀԿԴ/0044/01/22

 

Անդրանիկ Մակարյան,

Արսեն Աբգարյան,

Սարգիս Կուլակչյան,

Էլլադա Հարությունյան

26.01.2024

15:00

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

  1.

ՀԿԴ/0012/01/22

 

Արմեն Սիմոնյան,

Արուսյակ Բաղրամյան,

Կարապետ Սիմոնյան

 

22․01․2024թ

11։00

 

3

դռնբաց

 2.

ՀԿԴ/0118/01/22

 

Լևոն Մելքոնյան

 

22․01․2024թ

14։30

 

5

դռնբաց

 3.

ՀԿԴ/0252/01/23

Շահեն Վարդանյան

22․01․2024թ

16։00

3

դռնբաց

 4.

ՀԿԴ/0066/01/22

 

 

Իրինա Յոլյան,

Արմինե Չոփչունց,

Սուսաննա Մկրտչյան,

Մենուա Հովսեփյան

 

23․01․2024թ

11։00

 

5

դռնբաց

 5.

ՀԿԴ/0110/01/23

 

Արման Լալայան

 

23․01․2024թ

16։00

 

3

դռնբաց

 6.

 

 

ՀԿԴ/0036/01/22

 

Վլադիմիր Գասպարյան,

Լևոն Երանոսյան,

Վարդան Թունյան,

Գուրգեն Գրիգորյան

24.01.2024թ․

10։30

 

 

 

5

 

 

դռնբաց

7.

 

ՀԿԴ/0089/01/22

 

 

Համլետ Դարբինյան,

Սարգիս Պետրոսյան,

Արթուր Համբարյան,

Իգր Աբրահամյան և մյուսները

 

24.01.2024թ․

14:30

3

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0043/01/23

 

 

Արշակ Հակոբյան

 

24.01.2024թ․

16։00

 

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0065/01/23

 

Վահան Ուռուսյան

 

25․01․2024թ․

16։00

 

5

դռնփակ

10.

ՀԿԴ/0012/11/22

 

Ռուզան Ադանալյան

 

25․01․2024թ

11։00

 

3

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0123/01/23

 

Ռազմիկ Խաչատուրեան

 

26․01․2024թ

11:00

3

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0053/01/23

 

Միքայել Արզումանյան

 

 26.01.2024թ․

13։30

 

5

դռնփակ

13.

 

ՀԿԴ/0173/01/22

 

Գևորգ Ղազարյան

 

26.01.2024թ․

15։00

 

5

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0148/01/23

Կարեն Հովհաննիսյան,

Կարեն Մկրտչյան,

Արթուր Աբաղյան

26․01․2024թ․

17:30

3

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0292/01/23

Արթուր Ավագյանի,

 

Վաչագան Ղիասյանի

22․01․2024

 

10:00

1

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0181/15/23

Գույքի արգելադրման իրավաչափությունը հաստատելու վերաբերյալ

22․01․2024

 

13։00

1

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0289/01/23

Աշոտ Հաովհաննիսյանի,

Օնիկ Սահակյանի,

Գրիգոր Հարությունյանի

23․01․2024

 

11։00

4

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0311/01/23

Տիգրան Մարտիրոսյանի,

Արման Հարությունյանի,

Նարեկ Ալեքսանյանի,

Արթուր Ասրյանի

23․01․2024

 

14։00

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Խ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0306/01/23

Գևորգ Հարությունյան,

Արթուր Փիլոյան,

Ռոմիկ Ալեքսանյան,

Վարդան Հարությունյան,

Սերգեյ Մովսիսյան,

Հրաչյա Կարանջյան,

Ղարիբ Բուդաղյան

22.01.2024

10:00

2

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0253/01/23

Ռոման Վերտիլեցկի

23.01.2024

10:30

6

դռնբաց

3.

ՀԿԴ3/0015/01/23

Մարտունի Արզանյան,

Լյովա Արզանյան,

Լիանա Արզանյան

23.01.2024

13:40

 

3

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0249/01/23

Վիգեն Մելքոնյան,

 Հրաչյա Հարությունյան,

Վահան Սարմազյան,

Արայիկ Գեղամյան

23.01.2024

15:00

1

դռնբաց

5.

ՀԿԴ3/0011/01/23

Խաչիկ Վարդանյան,

Արտուր Խաչատրյան

24.01.2024

12:00

6

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0258/01/23

Արթուր Մկրտչյան

24.01.2024

14:30

6

դռնբաց

7.

ՀԿԴ3/0013/01/23

Մուրադ Սիմոնյան

26.01.2024

12:00

4

դռնբաց

8.

ՀԿԴ3/0007/01/23

Գայանե Հարությունյան,

Նելլի Արշակյան

26.01.2024

15:00

2

դռնբաց